سید محمدجواد حسین‌زاده؛ رئیس دفتر روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران-خراسان رضوی